ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για την έναρξη μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για την έναρξη μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018)

To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  σε συνεργασία με  το ΑΕΙ  ΤΤ  Πειραιά (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)  Ελλάδα και το Εθνικό Πανεπιστημίου  Κιέβου – Ταράς Σεβτσένκο - Σχολή Ψυχολογίας  (National University of Kyiv - Taras Shevchenko), Ουκρανία,  ανακοινώνει    την προκήρυξη  για 2η χρονιά του  εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  (ΠΜΣ) (ΦEK-2224τ.β./15 Οκτωβρίου 2015) με τίτλο:

 «Διοίκηση της Εκπαίδευσης»

«Education Management»

Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι AEI (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

  Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο ««Διοίκηση της Εκπαίδευσης»  και με αγγλικό τίτλο  «M.Sc.in Education Management, M.Sc. MANEDU»  σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ έγκρισης του μεταπτυχιακού. Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,  το ΑΕΙ  ΤΤ  Πειραιά Ελλάδα  και το Εθνικό Πανεπιστήμιο Κιέβου – Ταράς Σεβτσένκο (Kyiv - Taras Shevchenko, Ουκρανία και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3685/2008 και   του άρθρου  3 του   ΦEK-2224τ.β./15 Οκτωβρίου 2015 .

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Π.Μ.Σ.- Δ-Ε/ M.Sc. ΜANEDU) θα λειτουργήσει   στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά και στην Κοζάνη με δύο Τμήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 :

1.    Α΄  Τμήμα  στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.

2.    Β΄  Τμήμα  στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.   

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. –Δ.Ε.  ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε  σαράντα (40) φοιτητές σε κάθε ένα τμήμα. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων σε ένα από τα δύο τμήματα, η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει ενιαία, συνολικά για όλους τους υποψηφίους. Τα μαθήματα δε, θα διεξαχθούν στην πόλη του Τμήματος που επέλεξαν οι περισσότεροι υποψήφιοι.  

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι παραδόσεις και εξετάσεις των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών θα  διεξάγονται στην ελληνική  και αγγλική γλώσσα.  Οι παραδόσεις όλων των  μαθημάτων  θα γίνονται κανονικά κάθε  Παρασκευή απόγευμα (16.00 έως 22.00) και Σάββατο ( 09.00 έως 15.00 ) καθώς και επιπλέον  την  Κυριακή  μόνο όταν διδάσκουν οι αλλοδαποί  καθηγητές, ώστε να δοθεί η δυνατότητα άνετης  παρακολούθησης του   Π.Μ.Σ. Δ-Ε/ M.Sc. ΜANEDU.  Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του  TEI Δυτικής Μακεδονίας: 

http://kastoria.teiwm.gr/manedu/.

Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 3.000 ευρώ  συνολικά για τα δύο έτη του προγράμματος τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τρεις  (3) δόσεις: πρώτη δόση 1.000 ευρώ ως προαπαιτούμενη για την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο  σπουδών και  δύο δόσεις των 1.000 ευρώ η κάθε μία με την έναρξη του δευτέρου και τρίτου εξαμήνου σπουδών. 

Όλες οι πληρωμές των διδάκτρων θα  πραγματοποιούνται με την αναγραφή του επιθέτου-ονόματος του υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος στον λογαριασμό GR4701103770000037754071258

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

1.    Αίτηση υποψηφιότητας (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ-ΜANEDU)

2.    Πτυχίο ή Δίπλωμα

3.    Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου ή διπλώματος

4.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου πρέπει να αναγράφεται το Α.Φ.Μ του/ης υποψηφίου/ας και ένας τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ στον οποίο, σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου, θα του/ης επιστραφεί το παράβολο υποψηφιότητας.

5.    Δημοσιευμένες εργασίες – ερευνητική δραστηριότητα.

6.    Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. ή από επαγγελματικό φορέα.

7.    Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας.

8.    Τίτλοι σπουδών, εκτός του βασικού, εάν υπάρχουν.

9.    Βεβαιώσεις επαγγελματικής δραστηριότητας.

10.   Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας,

11.     Δύο φωτογραφίες

12.   Προκαταβολή  υποψηφιότητας 100 Ευρώ με την αναγραφή του ονόματος του υποψηφίου υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, ΙΒΑΝ: GR4701103770000037754071258

και αιτιολογία: ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ –MANEDU,  με ονοματεπώνυμο του υποψηφίου φοιτητή (και όχι άλλου προσώπου).

Το ποσό των 100 ευρώ για τους υποψηφίους που θα γίνουν δεκτοί στο μεταπτυχιακό θα αφαιρεθεί από την πρώτη δόση των διδάκτρων. Για τους υποψηφίους που δεν θα γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής τους το ποσό των 100 ευρώ θα επιστραφεί. Δεν θα επιστραφεί το ποσό αυτό στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιλεγεί αλλά δεν αποδεχτεί να ολοκληρώσει την εγγραφή του στο μεταπτυχιακό.

Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα:

1.    Ο γενικός βαθμός του Πρώτου πτυχίου (20%)

2.    Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου (10%).

3.    Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η τυχόν υποτροφίες (10%).

4.    Η κατοχή Proficiency ή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου που αποδεικνύει την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (μόρια 10%).

5.    Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (5%).

6.    Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σε θέσεις διοίκησης σε ιδιωτικές, δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς ή  ΝΠΔΔ του εκπαιδευτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό(20%).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών , που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται σε τρεις φάσεις:

Α' Φάση Προκριματική:

Η Ειδική Διιδρυματική  Επιτροπή (E.Δ.Ε.) ελέγχει όλα των απαιτούμενα δικαιολογητικά και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί ή / και να ζητήσει την πιστοποίηση γνώσεων που θεωρούνται απαραίτητες για την παρακολούθηση του ΠΜΣ-MANEDU.

Στη συνέχεια, η Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. διαμορφώνει την κατάταξη των υποψηφίων με την κατάρτιση σχετικού πίνακα για την επιλογή των φοιτητών μετά από συνέντευξη του κάθε υποψηφίου. Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Γραμματείας του ΠΜΣ-ΔΕ με σχετικό πρωτόκολλο ανάρτησης. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους σε διάστημα εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Γ Φάση:

 Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Ε.Δ.Ε. καταρτίζει τον τελικό πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας. Η όλη διαδικασία επιλογής και εγγραφής υποψηφίων θα ολοκληρωθεί  στα μέσα Οκτωβρίου 2017. 

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά  έως στις 5-2-2018 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (ΠΜΣ-ΔΕ) στην Καστοριά Τ.Κ. 52100 Περιοχή Φούρκα Καστοριάς ή στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα Κοζάνης 50100 .

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην  «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (M.Sc. MANEDU),  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας   στην Καστοριά Τ.Κ. 52100 Περιοχή Φούρκα Καστοριάς ή στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα Κοζάνης 50100. 

Πληροφορίες: Στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά τηλ.: 2467087181, Φαξ 2467087063 (e.mail:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  κινητό 6997111771 κα Δαρβίδου Κωνσταντία, ώρες  9.00 έως 12.00      και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΤΕΙ–ΔΜ: http://www.teiwm.gr/ και http://kastoria.teiwm.gr/manedu/

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Δρ. Ασημόπουλος  Νικόλαος, Καθηγητής

Δημοφιλή νέα...

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001