29 προσλήψεις στη ΔΕΗ Αγ. Δημητρίου Κοζάνης - Υποβολή αιτήσεων έως και 30/07/2014

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 

2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοματισμών και Οργάνων (ημερήσιοι)

3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών – Υποσταθμών (βάρδιας)

7 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες (βάρδιας)

5 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων (βάρδιας)

3 ΔΕ Χειριστές Κατεργασίας Ύδατος

1 ΔΕ Τεχνίτης Συγκολλητής

1 ΔΕ Μετακινητές Βαρών (Μανουβραδόροι)

1 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού)

6 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες (ημερήσιοι)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗ /ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους κ. ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινα τηλ: 24610-54305 και κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριο τηλ: 24610-54283.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Υποβολή αιτήσεων γίνεται από 21/07/2014 έως και 30/07/2014.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-ston-ais-ag-dimitriou84698

http://www.proson.gr/

Δημοφιλή νέα...

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001