Βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Γρεβενών

Το Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού  ∆ήµου Γρεβενών», ανακοινώνει ότι θα
προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δυο (2) ατόµων,

προς κάλυψη των κατεπειγουσών τρεχουσών αναγκών των Παιδικών Σταθµών για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:


Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Νοµικού Προσώπου (∆νση: Μεγ.Αλεξάνδρου 79 – τηλ: 24620-80543 & 22627) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Τζηµοπούλου ∆ωροθέα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (05) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Νοµικού Προσώπου δηλαδή από 28-07-2014 έως και την 01-08-2014 .2 Βρεφονηπιοκόµων

Πηγή: e-dimosio.gr

Δημοφιλή νέα...

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001