kozani tv new banner 2019 red 1398x134PIX

PAFILIS 11 2016 WB 836x182 ANIM

banners new ekloges stena Ioannidis

banners new ekloges stena Maloytas 001

bannertv

banners new ekloges stena Plakentas

123

banner 825x127

Δήμος Εορδαίας: Το πρόγραμμα της 25ης Μαρτίου

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας κ. Σάββας Ζαµανίδης σας προσκαλεί την ∆ευτέρα 25 Μαρτίου 2019 στις εκδηλώσεις Εορτασµού της Επετείου 25ης Μαρτίου 1821στην Πόλη της Πτολεµαΐδας. 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 

Η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 θα εορτασθεί στην πόλη µας µε Παλλαϊκή συµµετοχή και θα πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω εορταστικές εκδηλώσεις: Από της 8ης πρωινής της 22ας Μαρτίου 2019 ηµέρα Παρασκευή , µέχρι τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα θα σηµαιοστολιστούν όλα τα ∆ηµόσια, 

∆ηµοτικά, Ιδιωτικά Καταστήµατα, Ν.Π.∆.∆., Τράπεζες και οικίες.

Θα φωταγωγηθούν όλα τα ∆ηµόσια, τα ∆ηµοτικά Καταστήµατα τα Καταστήµατα των Ν.Π.∆.∆. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 22ης 23ης 24ης και 25ης Μαρτίου 2019.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Θα αναπτυχθεί η ιστορική σηµασία της επετείου από οµιλητές σε ειδικές συγκεντρώσεις στα Σχολεία, στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Οργανισµούς. 

Ώρα 12:00 θα γίνει επιµνηµόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων των σχολείων µε την παρακάτω σειρά: 

1. Στο µνηµείο των Εφέδρων Αξιωµατικών στην Κεντρική Πλατεία Τα ∆ηµοτικά Σχολεία 1ο, 3o, 7ο και 11ο, το 1ο Γενικό Λύκειο και το ΤΕΕ Μαθητείας.

2. Στο Μνηµείο Πεσόντων της Αγίας Σκέπης Τα ∆ηµοτικά Σχολεία 4ο , 9ο , 10ο , το 2ο, το 4ο Γυµνάσιο και το 3ο Γενικό Λύκειο .

3. Στο Μνηµείο του Μακεδονοµάχου Μποµπορά Τα ∆ηµοτικά Σχολεία 5ο και 6ο , το 1ο και 5ο Γυµνάσιο, το 2ο Γενικό Λύκειο, το 1ο ΕΠΑ.Λ., Πρόσκοποι.

4. Στο Μνηµείο της Αστυνοµίας Τα ∆ηµοτικά Σχολεία 2ο, 8ο, το 3ο Γυµνάσιο, το Μουσικό Γυµνάσιο , το 2ο και 3ο Ε.Π.Α.Λ.

5. Στο Ηρώο του Οικισµού Καρδιάς Το 12ο ∆ηµοτικό Σχολείο.

∆ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Στις 07:30 το πρωί θα σηµάνουν χαρµόσυνα οι καµπάνες των Εκκλησιών και η Φιλαρµονική θα  παιανίσει τον Εωθινό.

Στις 08:30 το πρωί θα γίνει έπαρση της Σηµαίας στην Κεντρική Πλατεία.

Στις 10:30 το πρωί θα τελεσθεί η επίσηµη ∆οξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Πτολεµαϊδας από τον Αρχιερατικό Επίτροπο που θα βοηθείται από τον Κλήρο και στην οποία καλούνται να παρευρεθούν: 

Βουλευτές Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Στρατιωτικός εκπρόσωπος της Ανώτερης ∆ιοίκησης Φρουράς Κοζάνης, εκπρόσωπος Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας, Πρόεδρος  ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι Ειρηνοδίκες Εορδαίας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εορδαίας, πρώην Βουλευτές, οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι, οι Προϊστάµενοι ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, οι Προϊστάµενοι ΤΕΙ, οι Προϊστάµενοι Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, οι Προϊστάµενοι Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου – Οργανισµών – Τραπεζών – Ν.Π.Ι.∆., Αξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος εν ενεργεία κατά ιεραρχική τάξη, οι Έφοροι προσκόπων µε στολή, οι Πρόεδροι Αναπηρικών και Εφεδροπολεµιστικών οργανώσεων, εκπρόσωποι αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου, Πρόεδροι επαγγελµατικών οργανώσεων, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πτολεµαϊδας, Πρόεδροι εργατικών οργανώσεων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισµών, οι Πρόεδροι άλλων Σωµατείων και Συλλόγων, καθώς και όλος ο λαός της πόλης µας.

Μετά την δοξολογία θα τελεσθεί επιµνηµόσυνη δέηση στο Μνηµείο των Πεσόντων της  Κεντρικής Πλατείας. 

Στις 11:00

Κατάθεση στεφάνων από τους: 

1) ∆ήµαρχο Εορδαίας.

2) Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης.

3) Βουλευτές.

4) Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονία.

5) Εκπρόσωπο της Ανώτερης ∆ιοίκησης Φρουράς Κοζάνης.

6) Εκπρόσωπο της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κοζάνης.

7) Πρόεδρο του ∆ηµ. Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας.

8) Πρόεδρο της ∆.Ε. Πτολεµαΐδας.

9) Αστυνοµικές Αρχές.

10) Πυροσβεστικές Αρχές.

11) Εκπρόσωπο των Εφέδρων Αξιωµατικών.

12) Σύνδεσµο Αποστράτων Σωµάτων Ασφαλείας Εορδαίας.

13) Εκπρόσωπο Αναπήρων και Θυµάτων πολέµου.

14) Εκπρόσωπο της Π.Ο.Α.Ε.Α.

15) Πρόεδρο Εµπορικού Συλλόγου.

16) Εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου.

17) Εκπρόσωπο των Πολιτιστικών Συλλόγων Εορδαίας.

Αµέσως µετά θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ηµέρας από τον ∆ιευθυντή του Μουσικού Σχολείου Πτολεµαΐδας κ. Παύλο Ταγτεβερενίδη.

Σιγή ενός λεπτού, Εθνικός Ύµνος.

Στις 12:00

Έναρξη της παρέλασης προ των επισήµων, όπου θα παρελάσουν, τα ∆ηµοτικά Σχολεία, τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια, τα Ε.Π.Α.Λ .και ΕΠΑΣ µαθητείας Πτολεµαΐδας, το Ειδικό Σχολείο Πτολ/δας, το Ειδικό Εργαστήρι Πτολ/δας, το τµήµα Εθελοντριών Αδελφών Νοσοκόµων Ε.Ε.Σ., η Εθελοντική ∆ιασωστική Οµάδα, ο Σύλλογος Βλατσιωτών Πτολεµαΐδας, ο Ποντιακός Σύλλογος Πτολεµαΐδας, ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεµαΐδας, η Θρακική Εστία Εορδαίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρδιάς, ο Σύλλογος Κρητών & Φίλων Κρήτης Πτολεµαΐδας, , Σώµατα Οδηγών και Προσκόπων, λοιποί Πολιτιστικοί και Κοινωνικοί φορείς.

Στις 18:00 θα γίνει η υποστολή της Σηµαίας. Τελετάρχη ορίζουµε τον ∆ηµοτικό υπάλληλο κ. Ιωάννη Κυριµλίδη. Το γενικό πρόσταγµα της παρέλασης των πολιτικών τµηµάτων θα έχουν οι καθηγητές φυσικής αγωγής: κ. Παύλος Σισµανίδης και ο κ. Κωνσταντίνος Κοροσίδης.

Μετά το τέλος της παρέλασης θα ακολουθήσει δεξίωση στο ∆ηµοτικό κατάστηµα.

Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας

Σάββας Ζαµανίδης

Α.Α

Ιωάννης Αριστερίδης

Το πρόγραµµα αυτό έχει θέση επίσηµης πρόσκλησης. Σηµείωση : Η εξέδρα των επισήµων θα βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου, απέναντι από το ∆ηµοτικό

Κατάστηµα και τα τµήµατα που θα παρελάσουν θα ξεκινούν από το σχολικό συγκρότηµα ( 1ο & 2ο Λύκειο ) προς το κέντρο της πόλης.

Δημοφιλή νέα...

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001