kozanitvbanner1363x131pix

MediRenatus834

BEF BANNER 728X90

MediaHome834p

1

b834pix

ecofloor230

pantelidisGIF834pix

asepop 2021 a

artinhouse2

garden hall banner1

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα

noisi1

Η απάντηση της ΔΕΥΑ Εορδαίας σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην πόλη της Πτολεμαΐδας

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) ενημερώνει τους καταναλωτές της πόλης Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας, κατόπιν των παραπόνων

που εξέφρασε μερίδα καταναλωτών-δημοτών, σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Η Επιχείρηση φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικώς την υγιεινή παροχέτευση του νερού μόνο μέχρι το φρεάτιο ιδιωτικής παροχής, ή την αρχή του οικοπέδου σύνδεσης.

Για την εγκατάσταση από το φρεάτιο και εντός της οικοδομής, την ευθύνη φέρει ο ιδιοκτήτης (όπως π.χ. για την συντήρηση των σωληνώσεων, για την τοποθέτηση φίλτρων και τον καθαρισμό τους κ.λ.π.).

Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και σε μηνιαία βάση ή και συχνότερα, λόγω αστάθμητων παραγόντων, γίνεται ανελλιπώς έλεγχος στην ποιότητα του πόσιμου νερού, ώστε να δίνεται στους καταναλωτές καθαρό και υγιεινό νερό προς πόση και οικιακή χρήση, απαλλαγμένο από παντός είδους μικροοργανισμούς κ.λ.π., που μπορούν να βλάψουν την Δημόσια Υγεία.

Τούτο επιτυγχάνεται κατόπιν ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σε ετήσια βάση, για την ανάδειξη μειοδότη-εξειδικευμένου εργαστηρίου, όπου πραγματοποιούνται όλοι οι έλεγχοι στο πόσιμο νερό, μετά από δειγματοληψία, όπως ορίζει η εκάστοτε Νομοθεσία.

Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραμέτρων (μικροβιολογικές, χημικές, ενδεικτικές κ.λ.π), που παρακολουθούνται από τους αρμόδιους φορείς, όπως η ΔΕΥΑΕ, προκύπτουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και εξαρτώνται από τον όγκο του νερού που διανέμεται ή παράγεται ημερησίως εντός της ζώνης παροχής που ανήκει το εκάστοτε σημείο δειγματοληψίας-υδροληψίας.

 Συνεπώς γίνεται αντιληπτό, ότι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού, είναι συνεχής και ενδελεχής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η Νομοθεσία και σε συνεργασία πάντα της ΔΕΥΑΕ με το εκάστοτε εξειδικευμένο εργαστήριο, κατόπιν επίσημου ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με το Τμήμα Υγιεινής της Π.Ε. Κοζάνης.

Τις τελευταίες δε αναλύσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν δειγματοληψίας στις 03/04/2024, σας τις επισυνάπτουμε, προς γνώση και προς απόδειξη της αλήθειας των λεγομένων σας.

 

Από την Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

__________________________________________________________

Π.Μελά 3 & Ιάσονος 38333 Βόλος Μαγνησίας Τηλ. 2421022945-7 Fax: 2421023894 Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Βόλος

Σελ. : 1/2

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ


Αριθμός Έκθεσης : 21-1830/08.04.2024/GR

Πελάτης ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Διεύθυνση πελάτη 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 90
Περιγραφή Δείγματος ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Δειγματοληψία Envirolab Δειγματολήπτης : ΜΠΑΝΑΓΗΣ Δ.
Ημερομηνία παραλαβής δείγματος 03/04/2024
Ημερομηνία Εισαγωγής 03/04/2024
Κωδικός δείγματος En-2024-2538
Είδος ανάλυσης Φυσικοχημική

Τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν.

Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμ. Πωλήσεων.


Σελ. : 2/2

Κωδικός δείγματος

En-2024-2538

Αποτελέσματα Αναλύσεων


Αριθμός Έκθεσης : 21-1830/08.04.2024/GR


Περίοδος Ανάλυσης Χαρακτηρισμός Πελάτη


03/04/2024 - 08/04/2024

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (3/4/24 14:00)


Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική

Παράμετρος Μονάδες Τιμή Όριο αναφοράς Αβεβαιότητα μεθ. στο νομοθ. όριο Ανώτ. νομοθ. όριο** Μέθοδος
Νιτρώδη (NO2) mg/l N.D. 0,015 3,4% 0.5 APHA 4500-ΝΟ2 B, τροποποιημένη φασματοφωτομετρική μέθοδος (ΜΔ- 13)
Αμμώνιο (NH4) mg/l N.D. 0,12 7% 0.5 ASTM D 1426-93, τροποποιημένη φασματοφωτομετρική μέθοδος (ΜΔ- 11) Nessler
pH PH units 8.12 2% 6.5-9.5 ASTM D1293 – 99 (2005)
Αγωγιμότητα μs/cm 437 5 1% 2500 ASTM D1125 – 95 (2009)
Χρώμα PtCo N.D. 3 3,3% . Τροποποιημένη μέθοδος (ΜΔ-22) APHA 2120C, 22η Έκδοση, 2012
Ελεύθερο Χλώριο mg/l 0,25 0,11 5% . Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ-08), με φορητό φωτόμετρο
Θολερότητα NTU N.D. 0,3 5% . ASTM D 1889-88α , τροποποιημένη μέθοδος με φορητό φωτοηλεκτρικό νεφελόμετρο (ΜΔ-14)
Γευση ΑΓΕΥΣΤΟ Οργανοληπτικά*
Οσμή ΑΟΣΜΟ Οργανοληπτικά*

Η δειγματοληψία, ο χειρισμός και η συσκευασία του δείγματος έγιναν από το εργαστήριο σύμφωνα με το ISO 5667-5 (2006)

St. Met.: APHA, Standard Methods 24th Ed, 2023.

N.D.: Δεν ποσοτικοποιήθηκε στο όριο αναφοράς της μεθόδου

* Μη διαπιστευμένη δοκιμή κατά ISO 17025, Αρ. 154 ΕΣΥΔ

** Τα ανώτατα νομοθετικά όρια περιγράφονται και επεξηγούνται ως προς την ορθή τους χρήση στις οδηγίες ΚΥΑ 37507 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ 22-10-2013, των νεότερων τροποποιήσεων αυτών και των αντίστοιχων προσαρμογών τους στην Ελληνική νομοθεσία

Η εταιρεία δεν αποδέχεται καμία υπευθυνότητα σε σχέση με τα παραπάνω αναγραφόμενα ανώτατα επιτρεπτά όρια τα οποία δίδονται μόνο για λόγους πληρο φόρησης.

# Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στον 1 μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά. Εξαιρούνται ευαλλοίωτα δείγματα, τα οποία δεν μπορούν να συντηρηθούν για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

 

Αλ. Γούναρης/ Χημικός Μηχανικός

Διευθυντής Εργαστηρίου

  

Π. Μελά 3 & Ιάσονος 38333 Βόλος Μαγνησίας Τηλ. 2421022945-7 Fax: 2421023894   Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Βόλος

Σελ. : 1/2

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ


Αριθμός Έκθεσης : 21-1831/08.04.2024/GR

Πελάτης ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Διεύθυνση πελάτη 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 90
Περιγραφή Δείγματος ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Δειγματοληψία Envirolab Δειγματολήπτης : ΜΠΑΝΑΓΗΣ Δ.
Ημερομηνία παραλαβής δείγματος 03/04/2024
Ημερομηνία Εισαγωγής 03/04/2024
Κωδικός δείγματος En-2024-2539
Είδος ανάλυσης Φυσικοχημική

Τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν.

Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμ. Πωλήσεων.


Σελ. : 2/2

Κωδικός δείγματος

En-2024-2539


Αποτελέσματα Αναλύσεων


Αριθμός Έκθεσης : 21-1831/08.04.2024/GR


Περίοδος Ανάλυσης Χαρακτηρισμός Πελάτη


03/04/2024 - 08/04/2024

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΟΙΚΙΑ -ΚΑΝΑΡΗ 15 (3/4/24 14:15)


Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική

Παράμετρος Μονάδες Τιμή Όριο αναφοράς Αβεβαιότητα μεθ. στο νομοθ. όριο Ανώτ. νομοθ. όριο** Μέθοδος
Νιτρώδη (NO2) mg/l N.D. 0,015 3,4% 0.5 APHA 4500-ΝΟ2 B, τροποποιημένη φασματοφωτομετρική μέθοδος (ΜΔ- 13)
Αμμώνιο (NH4) mg/l N.D. 0,12 7% 0.5 ASTM D 1426-93, τροποποιημένη φασματοφωτομετρική μέθοδος (ΜΔ- 11) Nessler
pH PH units 8,08 2% 6.5-9.5 ASTM D1293 – 99 (2005)
Αγωγιμότητα μs/cm 434 5 1% 2500 ASTM D1125 – 95 (2009)
Χρώμα PtCo N.D. 3 3,3% . Τροποποιημένη μέθοδος (ΜΔ-22) APHA 2120C, 22η Έκδοση, 2012
Ελεύθερο Χλώριο mg/l 0,31 0,11 5% . Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ-08), με φορητό φωτόμετρο
Θολερότητα NTU N.D. 0,3 5% . ASTM D 1889-88α , τροποποιημένη μέθοδος με φορητό φωτοηλεκτρικό νεφελόμετρο (ΜΔ-14)
Γευση ΑΓΕΥΣΤΟ Οργανοληπτικά*
Οσμή ΑΟΣΜΟ Οργανοληπτικά*

Η δειγματοληψία,ο χειρισμός και η συσκευασία του δείγματος έγιναν απο το εργαστήριο σύμφωνα με το ISO 5667-5 (2006)

St. Met.: APHA, Standard Methods 24th Ed, 2023.

N.D.: Δεν ποσοτικοποιήθηκε στο όριο αναφοράς της μεθόδου

* Μη διαπιστευμένη δοκιμή κατά ISO 17025, Αρ. 154 ΕΣΥΔ

** Τα ανώτατα νομοθετικά όρια περιγράφονται και επεξηγούνται ως προς την ορθή τους χρήση στις οδηγίες ΚΥΑ 37507 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ 22-10-2013, των νεότερων τροποποιήσεων αυτών και των αντίστοιχων προσαρμογών τους στην Ελληνική νομοθεσία

Η εταιρεία δεν αποδέχεται καμία υπευθυνότητα σε σχέση με τα παραπάνω αναγραφόμενα ανώτατα επιτρεπτά όρια τα οποία δίδονται μόνο για λόγους πληρο φόρησης.

# Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στον 1 μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά. Εξαιρούνται ευαλλοίωτα δείγματα, τα οποία δεν μπορούν να συντηρηθούν για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

 

Αλ. Γούναρης/ Χημικός Μηχανικός

Διευθυντής Εργαστηρίου

Π. Μελά 3 & Ιάσονος 38333 Βόλος Μαγνησίας Τηλ. 2421022945-7 Fax: 2421023894  Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Βόλος

Σελ. : 1/2

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Αριθμός Έκθεσης : 21-1832/08.04.2024/GR

Πελάτης ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Διεύθυνση πελάτη 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 90
Περιγραφή Δείγματος ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Δειγματοληψία Envirolab Δειγματολήπτης : ΜΠΑΝΑΓΗΣ Δ.
Ημερομηνία παραλαβής δείγματος 03/04/2024
Ημερομηνία Εισαγωγής 03/04/2024
Κωδικός δείγματος En-2024-2540
Είδος ανάλυσης Φυσικοχημική

Τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν.

Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαραχθεί αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμ. Πωλήσεων.


Σελ. : 2/2

Κωδικός δείγματος

En-2024-2540


Αποτελέσματα Αναλύσεων


Αριθμός Έκθεσης : 21-1832/08.04.2024/GR


Περίοδος Ανάλυσης Χαρακτηρισμός Πελάτη


03/04/2024 - 08/04/2024

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ (3/4/24 14:30)


Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή Κανονική

Παράμετρος Μονάδες Τιμή Όριο αναφοράς Αβεβαιότητα μεθ. στο νομοθ. όριο Ανώτ. νομοθ. όριο** Μέθοδος
Νιτρώδη (NO2) mg/l N.D. 0,015 3,4% 0.5 APHA 4500-ΝΟ2 B, τροποποιημένη φασματοφωτομετρική μέθοδος (ΜΔ- 13)
Αμμώνιο (NH4) mg/l N.D. 0,12 7% 0.5 ASTM D 1426-93, τροποποιημένη φασματοφωτομετρική μέθοδος (ΜΔ- 11) Nessler
pH PH units 8,06 2% 6.5-9.5 ASTM D1293 – 99 (2005)
Αγωγιμότητα μs/cm 425 5 1% 2500 ASTM D1125 – 95 (2009)
Χρώμα PtCo N.D. 3 3,3% . Τροποποιημένη μέθοδος (ΜΔ-22) APHA 2120C, 22η Έκδοση, 2012
Ελεύθερο Χλώριο mg/l 0,14 0,11 5% . Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ-08), με φορητό φωτόμετρο
Θολερότητα NTU N.D. 0,3 5% . ASTM D 1889-88α , τροποποιημένη μέθοδος με φορητό φωτοηλεκτρικό νεφελόμετρο (ΜΔ-14)
Γευση ΑΓΕΥΣΤΟ Οργανοληπτικά*
Οσμή ΑΟΣΜΟ Οργανοληπτικά*

Η δειγματοληψία,ο χειρισμός και η συσκευασία του δείγματος έγιναν απο το εργαστήριο σύμφωνα με το ISO 5667-5 (2006)

St. Met.: APHA, Standard Methods 24th Ed, 2023.

N.D.: Δεν ποσοτικοποιήθηκε στο όριο αναφοράς της μεθόδου

* Μη διαπιστευμένη δοκιμή κατά ISO 17025, Αρ. 154 ΕΣΥΔ

** Τα ανώτατα νομοθετικά όρια περιγράφονται και επεξηγούνται ως προς την ορθή τους χρήση στις οδηγίες ΚΥΑ 37507 (ΦΕΚ3525/Β/25-5-2023) και 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ 22-10-2013, των νεότερων τροποποιήσεων αυτών και των αντίστοιχων προσαρμογών τους στην Ελληνική νομοθεσία

Η εταιρεία δεν αποδέχεται καμία υπευθυνότητα σε σχέση με τα παραπάνω αναγραφόμενα ανώτατα επιτρεπτά όρια τα οποία δίδονται μόνο για λόγους πληρο φόρησης.

# Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στον 1 μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά. Εξαιρούνται ευαλλοίωτα δείγματα, τα οποία δεν μπορούν να συντηρηθούν για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

 

 

Αλ. Γούναρης/ Χημικός Μηχανικός

Διευθυντής Εργαστηρίου

Δημοφιλή νέα...

Πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι σύντομες αναφορές που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν αυτό συνδέεται στο Ιντερνέτ. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του χρήστη όσο αυτός είναι συνδεδεμένος, για να του παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και που ορισμένες φορές τείνουν να μην διατηρούν. Τα cookies μπορεί να είναι τα ίδια ή άλλων:

  • Technical cookies (τεχνικά cookies) που διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστό, όπως προσδιορίζουν τη συνεδρία, επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, διευκολύνουν τις παραγγελίες & τις αγορές, συμπληρώνουν φόρμες & εγγραφές, παρέχουν ασφάλεια, διευκολύνουν λειτουργίες (βίντεο, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
  • Customization cookies (cookies προσαρμογής) που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, πρόγραμμα πλοήγησης - browser, διαμόρφωση, κ.α.).
  • Analytical cookies (cookies ανάλυσης) που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιντερνέτ, επιτρέπουν την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη και την ανάπτυξη προφίλ πλοήγησης για την βελτίωση των ιστότοπων.

Ως εκ τούτου, όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην αναλυτική επεξεργασία των cookies ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο μας. Τα cookies που προστίθενται από την υπηρεσία Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου του Google Analytics. Αν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πλοήγησης σας (browser).