www.kozani.tv 22

PAFILIS 11 2016 WB 836x182 ANIM

Pantelidis banner 2 2022

 THE BRAIN TRAIN 520x145 1NOHSH small 003

banner3

ASEPOP 1 003

banner4

1024x126 1 001

Όλο το νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Κατατέθηκε και μετά από 21 μήνες αγώνες οι εργαζόμενοι που αντιστάθηκαν στο "μαύρο" επανέρχονται σύντομα σε δυνατότητες πλήρους επαγγελματικής λειτουργίας. Δεν είδαμε στο νομοσχέδιο

, αλλά ελπίζουμε να ενταχθεί στον τελικό νόμο, το θέμα των αλληλέγγυων που χωρίς συγκεκριμένους από αυτούς δεν θα υπήρχε ertopen και τους θέλουμε μαζί μας..

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία.
Άρθρο 1
Ο τίτλος του ν.4173/2013 (Α΄169) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).»
Άρθρο 2
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν.4173/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας καθορίζεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Άρθρο 3
Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν.4173/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από
το Κράτος. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και διέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα
Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται
το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 Καταστατικό της εταιρείας, με το οποίο
ρυθμίζονται όλα τα θέματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες
εταιρείες και τις σχετικές διατάξεις του ν.3429/2005, τα οποία δεν ρυθμίζονται από τις
διατάξεις του παρόντος νόμου. Το Καταστατικό καταχωρίζεται στο οικείο Μητρώο
Ανώνυμων Εταιρειών. Το Καταστατικό της Εταιρείας Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να τροποποιείται
και να κωδικοποιείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας, αρμόδιου
για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.»
Άρθρο 4
Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς πανελλαδικούς ή και περιφερειακούς σταθμούς, Μουσικά Σύνολα και
Χορωδία, καθώς και διαδικτυακούς ιστότοπους, που καθορίζονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου»
Άρθρο 5
Το άρθρο 2 του ν.4173/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Σκοπός – Αποστολή
1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποσκοπεί στην εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής
υπηρεσίας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 15 του Συντάγματος, καθώς και στη
διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινωνικού συνόλου στις ηλεκτρονικές πληροφορίες που αυτή
παράγει στο πλαίσιο των σκοπών της, καθώς και της διακίνησης, ανταλλαγής και διάδοσής τους,
με την οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών,
διαδικτυακών ιστοτόπων και την παροχή κάθε είδους οπτικοακουστικών υπηρεσιών.
2. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δεν επιδιώκει την απόκτηση κέρδους και συμβάλλει στην ενημέρωση,
μόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και στην προσπάθεια εθνικής και παραγωγικής
ανασυγκρότησης.
3. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί φορέα δημοκρατίας και πολιτισμού και συμβάλει στη
διασφάλιση της πολυφωνίας, στην ανεξάρτητη μετάδοση της πληροφορίας και της είδησης και
στην προβολή των έργων του λόγου και της τέχνης. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχει
έχουν την ποιοτική στάθμη που επιβάλλει η κοινωνική της αποστολή και η πολιτιστική
ανάπτυξη της χώρας και να σέβονται ιδίως την αξία του ανθρώπου και την προστασία της
παιδικής ηλικίας και της νεότητας.
4. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ανεξάρτητη από το κράτος, όλους τους φορείς δημόσιας ή
ιδιωτικής εξουσίας και τα πολιτικά κόμματα και καταρτίζει και εκπέμπει το ραδιοτηλεοπτικό και
διαδικτυακό της περιεχόμενο διεπόμενη μόνο από τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και
της κείμενης νομοθεσίας.
5. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της επικράτειας και απευθύνεται και
προς τον απόδημο ελληνισμό. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, έχει το
αναπαλλοτρίωτο προνόμιο της πραγματοποίησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών
εθνικής εμβέλειας στην Ελληνική Επικράτεια. Η παροχή των υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί
να γίνεται με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και οποιοδήποτε μέσο (ασύρματη ή καλωδιακή, μέσω
επίγειων πομπών ή μέσω δορυφόρου, με απευθείας εκπομπή προς το κοινό ή με σταθερή
δορυφορική υπηρεσία), σε κινητές ή σταθερές συσκευές και με ίδιο τεχνικό εξοπλισμό, με
τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.
6. Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απευθύνονται σε όλες τις
κατηγορίες του κοινωνικού συνόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών
ομάδων, ανεξάρτητα από τη θεαματικότητα και ακροαματικότητα των σχετικών εκπομπών. Το
παραγόμενο περιεχόμενο και η διάθεση των προγραμμάτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πρέπει να έχουν
κατάλληλες μορφές εκπομπής ή/και αλληλεπίδρασης, όπου αυτή προσφέρεται, για άτομα με
αναπηρία, όπως είναι ιδίως τα άτομα με προβλήματα ακοής και όρασης. Προς τούτο, η
παραγωγή και η διάθεση ψηφιακού περιεχομένου από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υιοθετεί διεθνώς
αποδεκτές τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας από
άτομα με αναπηρία.
7. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προβάλλει, σε συνεργασία με το Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής
των Ελλήνων, τηλεοπτικά, διαδικτυακά και ραδιοφωνικά τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων.
8. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. παράγει και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ραδιοτηλεοπτικές
εκπομπές και οπτικοακουστικό υλικό, δημιουργεί μεταποιητικές μονάδες παραγωγής κάθε
είδους αγαθού ή υπηρεσίας σχετικής με τα οπτικά, ακουστικά και οπτικοακουστικά μέσα
μαζικής επικοινωνίας και γενικά ασκεί κάθε δραστηριότητα που συντελεί στην εκπλήρωση των
σκοπών της. Μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες στην
Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
9. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια του οπτικοακουστικού αρχείου των εκάστοτε
δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και προβαίνει στην ψηφιοποίηση και πρόσφορη διαχείριση
του αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού που μεταδόθηκε από τον εκάστοτε δημόσιο
ραδιοτηλεοπτικό φορέα και να καθιστά προσβάσιμο το προϊόν της ψηφιοποίησης αυτής μέσω
του διαδικτυακού της ιστοτόπου. Η ανωτέρω πρόσβαση είναι ελεύθερη και δωρεάν για το κοινό
και για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας, μπορεί δε να διατίθεται έναντι αντιτίμου σε
ιδιώτες και εμπορικές εταιρείες.
10. Στα μέσα που η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει για την εκπλήρωση των
σκοπών της περιλαμβάνονται ιδίως:
α) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, καθώς
και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δικτύων ευρυεκπομπής για
αναλογική εκπομπή,
β) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, καθώς
και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δικτύων ευρυεκπομπής για
ψηφιακή εκπομπή,
γ) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, καθώς
και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για
τη λειτουργία των οποίων είτε δεν απαιτείται συχνότητα είτε απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι
από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος προς το κοινό,
δ) η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου,
ε) η παροχή μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μέσω δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με συντακτικά διαμορφωμένο περιεχόμενο προς
εξυπηρέτηση των δημοκρατικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της κοινωνίας,
στ) n παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων,
ζ) η παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και πολυπλεξίας του προγράμματος τηλεοπτικών
σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας με ψηφιακή τεχνολογία, και
η) η παροχή μεμονωμένων εκπομπών κατά παραγγελία, οπτικοακουστικό υλικό
τεκμηρίωσης ή εμβάθυνσης σχετικά με εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.., καθώς και αυτοτελείς
οπτικοακουστικές υπηρεσίες, όπως παροχή μετεωρολογικών προβλέψεων,
περιβαλλοντικής ή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, υπηρεσίες ηλεκτρονικού τύπου
ή υπηρεσίες διαδικτυακής αναζήτησης.
11. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι πάροχος περιεχομένου και πάροχος δικτύου κατά την έννοια του
ν. 3592/2007 (Α 161) για τη μετάδοση των προγραμμάτων της και απαλλάσσεται από
την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργού
Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, εκχωρούνται χωρίς
αντάλλαγμα στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συχνότητες για τη μετάδοση των προγραμμάτων της και
καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναμεταδίδει από τις
συχνότητες που της εκχωρούνται διεθνή προγράμματα άλλων δημόσιων
ραδιοτηλεοπτικών φορέων.»
Άρθρο 6
Το άρθρο 3 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Γενικές Αρχές Παρεχόμενου Περιεχομένου
1. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το
περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, εμπνέονται από τα ιδανικά της ελευθερίας, της
δημοκρατίας, της αξίας του ανθρώπου, της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως
ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, της εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης, και
της συνεργασίας των λαών.
2. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το
περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, διέπονται από το σεβασμό στην ιδιωτικότητα
του ατόμου, την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας των πολιτών και προβάλλει μέσω των
εκπομπών της θέματα που αφορούν στα θύματα εγκλημάτων κατά της γενετήσιας
αξιοπρέπειας, στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, διεθνικής εμπορίας ανθρώπων και
ρατσιστικής βίας, συμβάλλουν δε ενεργά στην προστασία των μειονοτήτων και της
διαφορετικότητας.
3. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το
περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, διέπονται από τις αρχές της
αντικειμενικότητας και πληρότητας της ενημέρωσης, της πολυφωνίας, της ελεύθερης
διακίνησης των ιδεών, του σεβασμού της προσωπικότητας, της προστασίας της νεότητας και
της παιδικής ηλικίας, της διαφύλαξης της ποιότητας της ελληνικής γλώσσας, της ανάδειξης
του ελληνικού πολιτισμού και της γέφυρας με τους πολιτισμούς άλλων λαών.
4. Η λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διέπεται από την κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία
και το παρεχόμενο από αυτήν περιεχόμενο περιλαμβάνει ιδίως προγράμματα ενημέρωσης,
πολιτισμού, επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού
των εκπομπών προβάλλεται η καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία, δίνοντας τη
δυνατότητα ιδιαίτερα σε νέους πνευματικούς δημιουργούς και καλλιτέχνες να προβάλλουν το
έργο και της ιδέες τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πολιτιστική ανάπτυξη της
Χώρας.
5. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μεριμνά για την προβολή των συνεδριάσεων της Βουλής των
Ελλήνων και των επιτροπών της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δραστηριοτήτων των
πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, των
πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης και των παραγωγικών τάσεων. Προς τούτο τηρεί την
αρχή της αναλογικής ισότητας.
6. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αναλαμβάνει την αντικειμενική παρουσίαση του προεκλογικού αγώνα των
κομμάτων, καθώς και των υποψηφίων συνδυασμών ή προσώπων, κατά τις βουλευτικές,
ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές και των προγραμματικών θέσεων όλων των
κομμάτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Καλύπτει επίσης και τις απόψεις που
διατυπώνονται κατά την περίοδο διεξαγωγής δημοψηφισμάτων.
Άρθρο 7
Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του ν.4173/2013 όπου αναφέρεται η φράση «ΝΕΡΙΤ
Α.Ε.», αντικαθίσταται ως «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε».
Άρθρο 8
Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.4173/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ.8
του ν.4262/2014 (Α΄114), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής
υπηρεσίας του άρθρου 2 του παρόντος, επιβάλλεται και εισπράττεται υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
ανταποδοτικό τέλος ύψους τριών ευρώ (3,00 Ευρώ) μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος. Το ανταποδοτικό τέλος υπολογίζεται και χρεώνεται σε κάθε λογαριασμό
ηλεκτρικού ρεύματος των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην
οποία αυτός αναφέρεται. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας παρακρατούν προμήθεια 0,5%
επί των εισπράξεων για τον υπολογισμό, ενσωμάτωση σε λογαριασμό, είσπραξη, και απόδοση
του αναλογούντος ποσού στη Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Τα ποσά που εισπράττονται, μετά την αφαίρεση της
προμήθειας 0,5%, αποδίδονται στη Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εντός του δεύτερου μήνα από τη λήξη του
μήνα στον οποίο ανήκει λογιστικώς η κάθε είσπραξη λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.
Υποχρέωση για την καταβολή αυτού του τέλους έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα για την οποία υπάρχει σύμβαση προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας.
Από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους απαλλάσσονται:
α) το Ελληνικό Δημόσιο,
β) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
γ) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αμιγείς επιχειρήσεις τους, τα αμιγή ιδρύματά
τους και οι ενώσεις τους,
δ) οι κάτοχοι μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κατανάλωση ρεύματος
που χρησιμοποιείται σε αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες,
ε) οι κάτοχοι μετρητών, για όσο χρονικό διάστημα καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια αξίας
μέχρι και δέκα (10) Ευρώ μηνιαίως,
στ) οι πάσης φύσεως ναοί και χώροι λατρείας των κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Συντάγματος
γνωστών θρησκειών, καθώς και τα νεκροταφεία.
Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή που έχουν τα προνόμια του Δημοσίου ή
εξομοιώνονται με το Δημόσιο.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για
θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ρυθμίζεται η περίπτωση εξαίρεσης από την καταβολή του
ανταποδοτικού τέλους της παραγράφου 3 του παρόντος, ή της αναπροσαρμογής αυτού για
όσους καταναλωτές ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και καθορίζονται τα
κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια για την εξαίρεση αυτών.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για
θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το ποσό του ανταποδοτικού τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται, λαμβάνοντας
υπόψη το καθαρό κόστος και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παροχή της δημόσιας
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, όπως τα μεγέθη αυτά αποτυπώνονται στα σχετικά επίσημα
οικονομικά στοιχεία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και με την επιφύλαξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις
κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: « Με απόφαση της
Διυπουργικής Επιτροπής Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών εγκρίνεται ο
προϋπολογισμός της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»
Άρθρο 9
Το άρθρο 7 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Γενική Συνέλευση
1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται
από: α) τον Υπουργό Οικονομικών, β) τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας
Ραδιοτηλεόρασης, και γ) τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αρμόδιο για θέματα Πολιτισμού.
2. Στη Γενική Συνέλευση οι Υπουργοί που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο παρίστανται
αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Υπουργός
Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση εντός εξαμήνου από τη λήξη εκάστης
χρήσης και εκτάκτως οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του Προέδρου της. Ο Πρόεδρος απευθύνει
τη σχετική πρόσκληση το αργότερο μια εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση.
4. Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρείας, εκτός
από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. από το Καταστατικό της εταιρείας
και την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 10
Το άρθρο 9 του ν.4173/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Διοικητικό Συμβούλιο
1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από:
α) τον Πρόεδρο,
β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
γ) τρία (3) μέλη, τα οποία λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους μπορούν να
συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Τα μέλη των περιπτώσεων β’ και γ’ πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι πανεπιστημιακού
ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,
δ) δύο (2) μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
2. Τα μέλη των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παρ. 1, επιλέγονται ως εξής: ο Υπουργός
Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης απευθύνει δημόσια
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, και
μετά την κατάθεση των δηλώσεων ενδιαφέροντος υποβάλλει εισήγηση στην Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας της Βουλής η οποία εγκρίνει τα μέλη των ανωτέρω περιπτώσεων με απλή
πλειοψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίασή της μελών.
3. Τα μέλη της περ. δ’ της παρ.1 εκλέγονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από
τους εργαζόμενους της εταιρείας.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης μετά την τήρηση των διαδικασιών
των παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου.
5. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται για
μία φορά, παρατείνεται δε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του από το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο.
6. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη:
α) Με την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με
σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών.
β) Με τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρεία σχετική με τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης,
γ) Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδικαλιστικά σωματεία και
ενώσεις των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και
δ) Με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή
Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του
Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του περιφερειακού και δημοτικού
συμβούλου, του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου του Κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου
χρόνου και του προσώπου που κατέχει θέση σε όργανο πολιτικού κόμματος.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε., το οποίο το Καταστατικό της και η ισχύουσα νομοθεσία δεν αναθέτουν στον Πρόεδρο ή
στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλο όργανο της Εταιρείας, ιδίως δε αποφασίζει και εφαρμόζει
τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, επιλέγει τα πρόσωπα που καλύπτουν
θέσεις ευθύνης σύμφωνα με το Καταστατικό και το σχετικό Κανονισμό της εταιρείας. Το
Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συστήνει επιτροπές και ομάδες εργασίας με σκοπό την
σύνταξη εισηγήσεων για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προσωπικού και στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων
προϋπολογισμών.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά τουλάχιστον το μήνα
και σε έκτακτη οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή της
πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Την πρόσκληση απευθύνει ο Διευθύνων
Σύμβουλος με τον προσφορότερο κατά τη κρίση του τρόπο. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού
μπορούν να προσκαλούνται υπηρεσιακοί παράγοντες της εταιρείας, οι οποίοι συμμετέχουν χωρίς
δικαίωμα ψήφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4)
τουλάχιστον μέλη, συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι
αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας,
υπερισχύει η ψήφος του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του.
9. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα (1) μέλος του ως
αναπληρωτή του, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται επίσης το χρονικό διάστημα και οι λόγοι της
αναπλήρωσης.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπονεί στρατηγικό σχέδιο για την οργάνωση και λειτουργία του
δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, θέτοντας οικονομικούς και ποιοτικούς στόχους αναφορικά
με την εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής της εταιρείας μετά από διαβούλευση ιδίως με
τους εκπροσώπους των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και αντιπροσωπευτικών φορέων της
επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας. Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται
στον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης .
11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας που είναι
αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης καθορίζονται η εκάστοτε προβλεπόμενη
αμοιβή του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και η αποζημίωση των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Η ως άνω αμοιβή και
αποζημίωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτερες αμοιβές και αποζημιώσεις
που προβλέπονται για Διευθύνοντες Συμβούλους και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των
νομικών προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3429/2005. Η ανωτέρω αμοιβή και η
αποζημίωση μπορούν να αναπροσαρμόζονται με σκοπό την τήρηση ισοσκελισμένων
προϋπολογισμών. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου δεν δικαιούνται καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο.
Άρθρο 11
Μετά το άρθρο 9 του ν.4173/2013 προστίθεται νέο άρθρο «9 Α» με τίτλο «Διευθύνων
Σύμβουλος», ως εξής:
«9Α Διευθύνων Σύμβουλος
1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Διοικεί την Εταιρεία και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της.
β) Λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη
λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ασκώντας όλες τις σχετικές διευθυντικές
αρμοδιότητες.
γ) Καταρτίζει τους κανονισμούς της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο επόμενο
άρθρο.
δ) Καταρτίζει τον προϋπολογισμό της εταιρείας, ο οποίος ακολούθως εγκρίνεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο, και μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του.
ε) Καταρτίζει και εισηγείται το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα και το περιεχόμενο των
ιστοτόπων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., προκειμένου αυτά να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, και
εποπτεύει την τήρηση των βασικών αρχών του παρεχόμενου περιεχομένου σύμφωνα με το
άρθρο 3.
στ) Εκπροσωπεί την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως.
2.Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ζητά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη
λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις κατά την προηγούμενη παράγραφο
αρμοδιότητες του. Μπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων κάθε φορά
αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.»
Άρθρο 12
Το άρθρο 10 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εποπτεία - Έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
1. Ο έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των γενικών
αρχών του παρεχόμενου περιεχομένου γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το
οποίο δημοσιεύει ετησίως σχετική έκθεση.
2. Στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανατίθεται ο έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. όσον αφορά
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και την τήρηση των κανόνων του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.
3. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υποβάλλει στη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και στο Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους έκθεση για
την τήρηση των υποχρεώσεων που της ανατίθενται με το άρθρο 3.
4. Ο Υπουργός Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης
εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων που
αφορούν στις σχετικές αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Σε
περίπτωση που ο Υπουργός διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων αυτών, συγκαλεί τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφαίνεται επί του ζητήματος, η δε απόφασή της εκτελείται
από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. .
Άρθρο 13
Το άρθρο 11 του ν.4173/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί συμβούλια κοινωνικού ελέγχου του προγράμματος σε
κάθε διοικητική περιφέρεια της επικράτειας. Στα συμβούλια συμμετέχουν εθελοντικά
ακροατές, τηλεθεατές, θεσμοί και κοινωνικές συλλογικότητες που αποτελούν το
αντιπροσωπευτικό κοινό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Αποστολή των συμβουλίων είναι να μεταφέρουν στο
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τις απόψεις επί του περιεχόμενου του προγράμματος,
προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και καταγγελίες ως προς την
τήρηση των προβλεπομένων στα κανονιστικά κείμενα ή άλλες κανονιστικές διατάξεις
προγραμματικών υποχρεώσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Με απόφαση του ΔΣ εγκρίνεται ο Κανονισμός
Λειτουργίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά στα Συμβούλια»
Άρθρο 14
Το άρθρο 14 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κανονισμοί Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
1. Η διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται με τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Με τον Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος
Συμβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού,
τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
3. Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών,
προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και κάθε
άλλου ενοχικού ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί κινητών και ακινήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
καθορίζονται με κανονισμό, που καταρτίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εγκρίνεται
το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι Κανονισμοί των παραγράφων 1, 2 και 3 καταρτίζονται κατόπιν διαβούλευσης με τους
εκπροσώπους των συνδικαλιστικών σωματείων και ενώσεων των εργαζομένων της εταιρείας.
Άρθρο 15
Το άρθρο 15 του ν.4173/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του
ν.4203/2013 (Α΄235) και την παρ. 4 του άρθρου έβδομου του ν.4279/2014 (Α΄158),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού
1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προσλαμβάνει το προσωπικό της με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου ή ορισμένου χρόνου μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της
διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, με εφαρμογή των διατάξεων του ν.2190/1994,
όπως ισχύουν.
2. Οι όροι του βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της εταιρείας, το
οποίο προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου,
καθορίζονται με επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Διοικητικού
Συμβουλίου και των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων
εταιρικών προϋπολογισμών.
3. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να προσλάβει προσωπικό και με συμβάσεις έμμισθης εντολής μετά από
δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι όροι του μισθολογικού καθεστώτος του
προσωπικού αυτού, οι οποίοι γνωστοποιούνται στην ανωτέρω δημόσια πρόσκληση,
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων
εταιρικών προϋπολογισμών.
4. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση Διευθύνοντος
Συμβούλου, και αφού έχει προηγηθεί σχετική δημόσια προκήρυξη στον ιστότοπο της εταιρείας,
η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την
παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή
διαδικτυακού προϊόντος για την εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής της εταιρείας
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Καταστατικού της. Το κόστος των έργων
και υπηρεσιών που ανατίθενται και παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν
μπορεί να υπερβαίνει συνολικά ποσοστό της τάξεως του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του
ετήσιου προϋπολογισμού των παρεχόμενων από την εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών και
διαδικτυακών προϊόντων στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.»
.
Άρθρο 16
Μετά το άρθρο 16 του ν.4173/2013 προστίθεται νέο άρθρο «16 Α» ως εξής:
«Άρθρο 16Α
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού το
οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. οι οποίες λύθηκαν, καθοιονδήποτε
τρόπο, με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμόν 02/11.6.2013 κοινής Απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει αναβιώνουν
από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται
εφ’ εξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για θέματα Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που προκύπτουν από την κατά την
προηγούμενη παράγραφο αναβίωση συμβάσεων και ιδίως τα θέματα που αφορούν,
ενδεχομένως:
α) μισθούς υπερημερίας του Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε που καταργήθηκε με την αναφερόμενη
στην παράγραφο 1 Κοινή Υπουργική Απόφαση,
β) συμψηφισμούς αυτών με τους κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, επιδόματα και κάθε είδους
αποζημιώσεις που ελήφθησαν, καθώς και συμψηφισμούς με τις ασφαλιστικές εισφορές του
προσωπικού για την περίοδο μέχρι την αναβίωση των συμβάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου.
γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια του προσωπικού τούτου.
3. Από την αναβίωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται:
α) το προσωπικό ειδικών θέσεων και οι ειδικοί σύμβουλοι.
β) όσοι με έγγραφη δήλωση τους η οποία υποβάλλεται στο ΔΣ εντός αποκλειστικής προθεσμίας
20 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος γνωστοποιήσουν στο ΔΣ ότι δεν επιθυμούν την
αναβίωση της Σύμβασης εργασίας τους, ή όσοι δεν εμφανιστούν εντός της προθεσμίας αυτής.
γ) όσοι έχουν λάβει πλήρη σύνταξη με οριστική απόφαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα
και όσοι έχουν καταθέσει ήδη κατά την δημοσίευση του παρόντος αίτηση για τη λήψη
αντίστοιχης σύνταξης.
Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που έχουν συναφθεί με τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εργαζομένων που δεν
εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος παραμένουν σε ισχύ.
4. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το οποίο έχει θητεία ενός έτους, ορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, και
απαρτίζεται από:
α) τον Πρόεδρο
β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
γ) δύο (2) μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε και ανήκαν στο
προσωπικό της καταργηθείσας με την αριθμ.2/11.6.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει, Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και
των θυγατρικών της που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος
άρθρου και τα οποία εκπίπτουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως μελών Διοικητικού
Συμβουλίου συνδικαλιστικού σωματείου των εργαζομένων,
δ) δύο (2) πρόσωπα εγνωσμένου επαγγελματικού και επιστημονικού κύρους, με εξειδίκευση σε
τομείς συναφείς με το σκοπό και την αποστολή της Ε.Ρ.Τ. A.E.
ε) ένα (1) μέλος, το οποίο υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών και το οποίο εκπίπτει σε περίπτωση ανάδειξής του ως
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
την έναρξη της λειτουργίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Αναλαμβάνει την
εκπόνηση, μέχρι το πέρας της θητείας του, στρατηγικού σχεδίου με προτάσεις για τη βελτίωση
της οργάνωσης και λειτουργίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, μετά από διαβούλευση
ιδίως με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και αντιπροσωπευτικών φορέων
της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας, το οποίο υποβάλλεται στον
Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, και στο επόμενο
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος δεν
εφαρμόζονται για τους αρχικούς κανονισμούς του ίδιου άρθρου, καταρτίζονται δε από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο και εγκρίνονται από το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
5. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι θυγατρικές της που καταργήθηκαν με την αριθμ.2/11.6.2013 Κοινή
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414),
όπως ισχύει, εξακολουθούν να υπάγονται σε καθεστώς εκκαθάρισης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
ΟΙΚ 02/11.6.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό (Β΄ 1414) , όπως ισχύει, το έργο δε της εκκαθάρισης πρέπει να ολοκληρωθεί
μέσα σε ένα μήνα από την ισχύ του παρόντος νόμου. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας
ο εκκαθαριστής παραδίδει όλο το υπάρχον υλικό σε νέο εκκαθαριστή που ορίζεται με κοινή
απόφαση του Υπουργού αρμόδιου για θέματα Ραδιοτηλεόρασης και του Υπουργού
Οικονομικών. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης περιέρχεται στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που ιδρύεται με
τον παρόντα νόμο.
6. Τα δικαιώματα επί των σημάτων και των άυλων αγαθών που ανήκαν στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και τις
θυγατρικές της που καταργήθηκαν με την αριθμ.2/11.6.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει, μεταφέρονται
αυτοδικαίως στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο από τη νόμιμη σύστασή της.
7. Η μεταβίβαση στην Ε.Ρ.Τ Α.Ε και στις εταιρείες που αυτή ιδρύει κάθε περιουσιακού
στοιχείου και γενικά εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, απαίτησης και υποχρέωσης, καθώς
και οι σχετικές συμβάσεις απαλλάσσονται από κάθε γενικό ή ειδικό φόρο ή τέλος χαρτοσήμου,
δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
8. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου με σκοπό τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της
εκκαθάρισης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που καταργήθηκαν με την
αριθμ.2/11.6.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν (1) Νομικό Σύμβουλο
του Κράτους ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος είναι και Πρόεδρός
της, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και τρεις (3) ορκωτούς λογιστές. Η
Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας,
αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η Επιτροπή υποβάλει πόρισμα στους
Υπουργούς Οικονομικών, Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης καθώς
και, εφόσον απαιτείται, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της.»
Άρθρο 17
Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 8, 12,13 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου
16 του ν.4173/2013, όπως ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920
Άρθρο 18
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
τροποποιείται ως εξής: «Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχουν και ο Υπουργός
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθώς και ο Υπουργός Επικρατείας
αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.»
Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

www.ertopen.com

Δημοφιλή νέα...

Πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι σύντομες αναφορές που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν αυτό συνδέεται στο Ιντερνέτ. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του χρήστη όσο αυτός είναι συνδεδεμένος, για να του παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και που ορισμένες φορές τείνουν να μην διατηρούν. Τα cookies μπορεί να είναι τα ίδια ή άλλων:

  • Technical cookies (τεχνικά cookies) που διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστό, όπως προσδιορίζουν τη συνεδρία, επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, διευκολύνουν τις παραγγελίες & τις αγορές, συμπληρώνουν φόρμες & εγγραφές, παρέχουν ασφάλεια, διευκολύνουν λειτουργίες (βίντεο, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
  • Customization cookies (cookies προσαρμογής) που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, πρόγραμμα πλοήγησης - browser, διαμόρφωση, κ.α.).
  • Analytical cookies (cookies ανάλυσης) που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιντερνέτ, επιτρέπουν την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη και την ανάπτυξη προφίλ πλοήγησης για την βελτίωση των ιστότοπων.

Ως εκ τούτου, όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην αναλυτική επεξεργασία των cookies ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο μας. Τα cookies που προστίθενται από την υπηρεσία Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου του Google Analytics. Αν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πλοήγησης σας (browser).

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001