www.kozani.tv 22

PAFILIS 11 2016 WB 836x182 ANIM

Pantelidis banner 2 2022

banner4

banner1

Από τον παραλογισμό στην τραγωδία;

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Όσοι ζουν ή έστω παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα γνωρίζουν πλέον καλά τι σημαίνουν εκφράσεις όπως «κρισιμότητα των στιγμών», «κλίμα έντασης», «ανατροπή των δεδομένων» ή «οριακή κατάσταση».

Από τη Δευτέρα σ’όλα αυτά, και μάλιστα σε μια παροξυστική τους μορφή, έρχεται να προστεθεί κάτι καινούργιο: το παράλογο.

 

Η λέξη μπο­ρεί να φαί­νε­ται πε­ρί­ερ­γη ή βαριά. Πως αλ­λιώς όμως να χα­ρα­κτη­ρί­σου­με την πλήρη αντι­στρο­φή του νο­ή­μα­τος ενός συ­γκλο­νι­στι­κού γε­γο­νό­τος όπως το δη­μο­ψή­φι­σμα της 5ης Ιου­λί­ου, ώρες μόνο μετά το πέρας του και μά­λι­στα από τους ίδιους τους πρω­τερ­γά­τες του; Πως να εξη­γή­σου­με ότι οι κκ. Μεϊ­μα­ρά­κης και Θε­ο­δω­ρά­κης, δη­λα­δή οι επι­κε­φα­λείς του στρα­τό­πε­δου των (κατά κρά­τος) ητ­τη­μέ­νων, να έχουν γίνει οι εγκε­κρι­μέ­νοι εκ­φρα­στές της γραμ­μής που ακο­λου­θεί η ελ­λη­νι­κή πλευ­ρά και να πε­ρι­φέ­ρο­νται δεξιά και αρι­στε­ρά­θέ­το­ντας τους όρους τους; Πως είναι δυ­να­τό ένα σα­ρω­τι­κό «όχι» στη συ­νέ­χι­ση των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών λι­τό­τη­τας να «ερ­μη­νεύ­ε­ται» ως πρά­σι­νο φως για ένα νέο μνη­μό­νιο; Και για να το πούμε με όρους κοι­νής λο­γι­κής, αν ήταν να υπο­γρα­φεί κάτι ακόμη χει­ρό­τε­ρο και δε­σμευ­τι­κό­τε­ρο από τις προ­τά­σεις Γιουν­κέρ προς τι το δη­μο­ψή­φι­σμα ή μάλ­λον προς τι η μάχη του «όχι» και, φυ­σι­κά, προς τι η σα­ρω­τι­κή της επι­κρά­τη­ση;Η αί­σθη­ση του πα­ρά­λο­γου δεν απορ­ρέ­ει όμως από αυτήν την ακα­ριαία αντι­στρο­φή της δυ­να­μι­κής της κα­τά­στα­σης αλλά κυ­ρί­ως από το γε­γο­νός ότι όλα αυτά γί­νο­νται «σαν να μην έχει συμ­βεί τί­πο­τε», σαν να ήταν το δη­μο­ψή­φι­σμα κάτι σαν­συλ­λο­γι­κή πα­ραί­σθη­ση, που δια­λύ­ε­ται από­το­μα και μας αφή­νει απε­ρί­σπα­στους να συ­νε­χί­σου­με μ’αυ­τό που κά­να­με πριν. Επει­δή δεν γί­να­με όμως όλοι Λω­το­φά­γοι, ας μας επι­τρα­πεί να ανα­φερ­θού­με εν συ­ντο­μία σε όσα συ­νέ­βη­σαν στον απί­στευ­τα πυκνό χρόνο των τε­λευ­ταί­ων ημε­ρών.Την πε­ρα­σμέ­νη Κυ­ρια­κή λοι­πόν, ο ελ­λη­νι­κός λαός συ­γκλο­νί­ζει την Ευ­ρώ­πη και τον κόσμο.Αντα­πο­κρί­νε­ται μα­ζι­κά στο κά­λε­σμα της κυ­βέρ­νη­σης και, σε πρω­το­φα­νείς συν­θή­κες για τα με­τα­πο­λε­μι­κά δε­δο­μέ­να οποιασ­δή­πο­τε ευ­ρω­παϊ­κής χώρας, ψη­φί­ζει σα­ρω­τι­κά "όχι"  στις εκ­βια­στι­κές και τα­πει­νω­τι­κές προ­τά­σεις των δα­νει­στών. Τόσο η έκτα­ση του «όχι» όσο και η ποιο­τι­κή του σύν­θε­ση, με την συ­ντρι­πτι­κή του υπε­ρο­χή στα ερ­γα­τι­κά-λαϊ­κά στρώ­μα­τα και τη νε­ο­λαία, μαρ­τυ­ρούν την βα­θύ­τη­τα των διερ­γα­σιών που έγι­ναν, ή μάλ­λον που απο­κρυ­σταλ­λώ­θη­καν σε ελά­χι­στο διά­στη­μα στην ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία. Οι μα­ζι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις της Πα­ρα­σκευ­ής, το κλίμα που επι­κρα­τού­σε «από τα κάτω» τις τε­λευ­ταί­ες μέρες, χωρίς να ξε­χνά­με το εν­θου­σιώ­δες κύμα διε­θνούς αλ­λη­λεγ­γύ­ης, πι­στο­ποιούν τις τε­ρά­στιες δυ­να­τό­τη­τες που ανοί­γει στην λαϊκή πα­ρέμ­βα­ση μια συ­γκρου­σια­κή πο­λι­τι­κή επι­λο­γή.Από την επό­με­νη όμως αυτής της «μέρας που συ­γκλό­νι­σε τον κόσμο», και ενώ δεν έχουν κα­λά-κα­λά κα­τα­λα­γιά­σει οι ιαχές των νι­κη­τών στις πλα­τεί­ες της χώρας, αρ­χί­ζει το θέ­α­τρο του πα­ρα­λό­γου.Υπό την αι­γί­δα του ενερ­γό­τα­τα στρα­τευ­μέ­νου στην υπό­θε­ση του «ναι» ΠτΔ, η κυ­βέρ­νη­ση καλεί τους επι­κε­φα­λείς των ητ­τη­μέ­νων και συ­νο­μο­λο­γεί ένα πλαί­σιο που βάζει ως ανυ­πέρ­βλη­το όριο της ελ­λη­νι­κής θέσης το ευρώ και δη­λώ­νει ρητά ότι δεν έχει εντο­λή ρήξης. Στην πα­ρα­ζά­λη ακόμη της κυ­ρια­κά­τι­κης χαράς, η κοινή γνώμη πα­ρα­κο­λου­θεί­τον εκ­πρό­σω­πο του 62% να υπο­τάσ­σε­ται στο σκε­πτι­κό του 38% την επαύ­ριο μιας εκ­κω­φα­ντι­κής νίκης της δη­μο­κρα­τί­ας και της λαϊ­κής κυ­ριαρ­χί­ας,.Την Τρίτη, η κυ­βέρ­νη­ση με­τα­βαί­νει στις Βρυ­ξέλ­λες για το έκτα­κτο Eurogroup χωρίς "πρό­τα­ση" και, όπως ήταν από­λυ­τα λο­γι­κό, βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πη με ένα νέο, ολι­γο­ή­με­ρο και ακόμη αυ­στη­ρό­τε­ρο, τε­λε­σί­γρα­φο. Την επο­μέ­νη, ο Ευ­κλεί­δης Τσα­κα­λώ­τος εγκα­νιά­ζει τη θη­τεία τους ως ΥΠΟΙΚ (για λό­γους συ­ντο­μί­ας πα­ρα­κάμ­πτου­με το επει­σό­διο "πα­ραί­τη­ση Βα­ρου­φά­κη", ση­μειώ­νο­ντας απλά ότι απο­τε­λού­σε απαί­τη­ση των δα­νει­στών) στέλ­νο­ντας επι­στο­λή στον ESM – τον ορ­γα­νι­σμό που δια­χει­ρί­ζε­ται το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος του ελ­λη­νι­κού χρέ­ους – με την οποία ζη­τά­ει νέο δά­νειο 50 δις, που θα συ­νο­δεύ­ε­ται φυ­σι­κά από τρίτο μνη­μό­νιο. Προ­βλέ­πε­ται μά­λι­στα η Βουλή να αρ­χί­σει να ψη­φί­ζει τα σχε­τι­κά μέτρα, δη­λα­δή τους εφαρ­μο­στι­κούς νό­μους, από τη Δευ­τέ­ρα.Η επι­στο­λή Τσα­κα­λώ­του συ­νε­χί­ζει ανα­φέ­ρο­ντα­ςμε­τα­ξύ άλλων ότι "η Ελ­λά­δα δε­σμεύ­ε­ται να τη­ρή­σει τις χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κές της υπο­χρε­ώ­σεις απέ­να­ντι σε όλους τους πι­στω­τές της πλή­ρως και εγκαί­ρως».Είναι προ­φα­νές ότι παρά τις δια­βε­βαιώ­σεις που ακού­στη­καν μετά την προ­κή­ρυ­ξη του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος για «επα­νέ­ναρ­ξη δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων από μη­δε­νι­κή βάση», οι (κα­τ’ό­νο­μα και μόνον) «δια­πραγ­μα­τεύ­σεις» συ­νε­χί­ζο­νται ακρι­βώς εκεί όπου τις εί­χα­με αφή­σει, με έναν πήχη να έχει ήδη κα­τέ­βει για τις ελ­λη­νι­κές θέ­σεις σε ένα πο­λι­τι­κά μη-δια­χει­ρί­σι­μο ση­μείο, όπως σωστά εκτι­μή­θη­κε τότε.Την ίδια μέρα, και εν ανα­μο­νή των νέων ελ­λη­νι­κών "προ­τά­σε­ων", που οφεί­λουν να είναι "αξιό­πι­στες, λε­πτο­με­ρείς" κλπ, δη­λα­δή μνη­μο­νια­κής κοπής, ο πρω­θυ­πουρ­γός απευ­θύ­νε­ται στο Ευ­ρω­κοι­νο­βού­λιο και δη­λώ­νει ότι «εάν είχα στόχο να βγάλω την Ελ­λά­δα από τον ευρώ, δεν θα πή­γαι­να αμέ­σως μετά το κλεί­σι­μο της κάλ­πης να κάνω τις δη­λώ­σεις που έκανα και να ερ­μη­νεύ­σω το απο­τέ­λε­σμα του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος, όχι ως εντο­λή ρήξης με την Ευ­ρώ­πη, αλλά ως εντο­λή ενί­σχυ­σης της δια­πραγ­μα­τευ­τι­κής προ­σπά­θειας για να φθά­σου­με σε μια κα­λύ­τε­ρη συμ­φω­νία ». Πρό­κει­ται για μια σχε­δόν ανοι­χτή πα­ρα­δο­χή ότι το απο­τέ­λε­σμα του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος «ερ­μη­νεύ­τη­κε» με μια συ­γκε­κρι­μέ­νη σκο­πι­μό­τη­τα, αυτήν της πάση θυσία δια­πραγ­μά­τευ­σης και απο­φυ­γής της ρήξης.Στην ίδια ομι­λία, ο πρω­θυ­πουρ­γός εκ­θέ­τει με αρ­κε­τά σαφή τρόπο την φι­λο­σο­φία που εδώ και αρ­κε­τές εβδο­μά­δες κινεί την όλη στάση της ελ­λη­νι­κής πλευ­ράς και στην οποία η «πα­ρέν­θε­ση» του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος δεν επέ­φε­ρε την πα­ρα­μι­κρή με­τα­βο­λή: «Σε αυτές τις προ­τά­σεις, προ­φα­νώς και έχου­με ανα­λά­βει την ισχυ­ρή μας δέ­σμευ­ση να πιά­σου­με τους δη­μο­σιο­νο­μι­κούς στό­χους που απαι­τού­νται με βάση τους κα­νό­νες, γιατί ανα­γνω­ρί­ζου­με και σε­βό­μα­στε ότι η Ευ­ρω­ζώ­νη έχει κα­νό­νες. Όμως, δια­τη­ρού­με το δι­καί­ω­μα της επι­λο­γής, να επι­λέ­ξου­με εμείς ως κυ­ρί­αρ­χη κυ­βέρ­νη­ση, πού θα εντο­πί­σου­με, πού θα προ­σθέ­σου­με τα φο­ρο­λο­γι­κά βάρη, προ­κει­μέ­νου να πιά­σου­με τους απαι­τού­με­νους δη­μο­σιο­νο­μι­κούς στό­χους». Το πλαί­σιο είναι λοι­πόν δε­δο­μέ­νο, είναι τα πε­ριο­ρι­στι­κά μέτρα που εξα­σφα­λί­ζουν δη­μο­σιο­νο­μι­κά πλε­ο­νά­σμα­τα και στο­χεύ­ουν στην απο­πλη­ρω­μή του χρέ­ους, και είναι ολο­φά­νε­ρα μνη­μο­νια­κό. Η «δια­φω­νία» εντο­πί­ζε­ται στην «κα­τα­νο­μή των βαρών», δη­λα­δή σε μια (υπο­τί­θε­ται) «κοι­νω­νι­κά δι­καιό­τε­ρη» εκ­δο­χή λι­τό­τη­τας, που θα πα­ρου­σια­στεί ως «ανα­δια­νο­μή» τη στιγ­μή που θα διαιω­νί­ζει την ύφεση (κάθε ανα­φο­ρά στη δέ­σμευ­ση για μη-υφε­σια­κά μέτρα έχει απα­λει­φθεί) και την φτω­χο­ποί­η­ση των πολ­λών.Εν τω με­τα­ξύ, και ενώ λέ­γο­νται αυτές οι «κα­τευ­να­στι­κές» κου­βέ­ντες που κα­τε­δα­φί­ζουν ότι έχει απο­μεί­νει από τις προ­γραμ­μα­τι­κές δε­σμεύ­σεις του Σύ­ρι­ζα, εντεί­νε­ται η «κα­τά­στα­ση πο­λι­τορ­κί­ας» που υφί­στα­ται η χώρα, με την η ΕΚΤ να κρα­τά­ει κλει­στή τη στρό­φιγ­γα της ρευ­στό­τη­τας και να "κου­ρεύ­ει" ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο την αξία των ομο­λό­γων των τρα­πε­ζών, οδη­γώ­ντας τες με μα­θη­μα­τι­κή ακρί­βεια στην κα­τάρ­ρευ­ση. Και όμως! Παρά την σο­βα­ρό­τη­τα της κα­τά­στα­σης, και πα­ρ’ό­λο που με τον έλεγ­χο των κε­φα­λαί­ων ένα μέρος του δρό­μου έχει ήδη δια­νυ­θεί, ου­δείς, εκτός από τον Κώστα Λα­πα­βί­τσα και κά­ποια στε­λέ­χη της Αρι­στε­ρής Πλατ­φόρ­μας, δεν κάνει λόγο για τα αυ­το­νό­η­τα και στοι­χειώ­δη μέτρα αυ­το­προ­στα­σί­ας που επι­βάλ­λουν πα­ρό­μοιες πε­ρι­στά­σεις, αρ­χί­ζο­ντας από τον δη­μό­σιο έλεγ­χο και την εθνι­κο­ποί­η­ση του τρα­πε­ζι­κού συ­στή­μα­τος. Η εξή­γη­ση είναι βέ­βαια πολύ απλή: κάτι τέ­τοιο θα έβαζε την Ελ­λά­δα με το ενά­μι­ση πόδι εκτός ευρώ, που είναι ακρι­βώς το από­λυ­το φετίχ στο οποίο αγκι­στρώ­νε­ται η κυ­βέρ­νη­ση, τη στιγ­μή ακρι­βώς που ένας διό­λου ρι­ζο­σπά­στης οι­κο­νο­μο­λό­γος όπως ο Πολ Κρού­γκ­μαν δια­πι­στώ­νει ότι «το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος του κό­στους του έχει ήδη πλη­ρω­θεί» και ότι είναι και­ρός «να ει­σπρά­ξει η Ελ­λά­δα τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα »Το συ­μπέ­ρα­σμα όλων αυτών είναι απλού­στα­το: με τις κι­νή­σεις αυτής της εβδο­μά­δας, η κυ­βέρ­νη­ση δεν πέ­τυ­χε παρά την "ολική επα­να­φο­ρά" στον προη­γού­με­νο εγλω­βι­σμό, και τούτο από μια πολύ δυ­σχε­ρέ­στε­ρη θέση, υπό την πίεση ενός ακόμη οξύ­τε­ρου οι­κο­νο­μι­κού στραγ­γα­λι­σμού. Οσο για το πο­λι­τι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα, δη­λα­δή για το τε­ρά­στιο κε­φά­λαιο που απο­κό­μι­σε με το δη­μο­ψή­φι­σμα, έσπευ­σε να το­α­κυ­ρώ­σει σε χρόνο ρεκόρ, ακο­λου­θώ­ντα­ςσε όλα τα ση­μεία τη γραμ­μή όσων αντι­τά­χθη­καν σ'αυ­τό, και που έχουν κάθε λόγο να αι­σθά­νο­νται δι­καιω­μέ­νοι ενώ έχουν κα­τα­πο­ντι­σθεί στις κάλ­πες.Και όμως δη­μο­ψή­φι­σμα υπήρ­ξε, δεν είναι ένα με­θύ­σι που πέ­ρα­σε, ούτε πα­ραί­σθη­ση. Πα­ραί­σθη­ση είναι αντί­θε­τα η προ­σπά­θεια να υπο­βαθ­μι­στεί σε μια εκτο­νω­τι­κή πα­ρέν­θε­ση στον κα­τή­φο­ρο που οδη­γεί σε ένα τρίτο Μνη­μό­νιο.Ας το πούμε με την δέ­ου­σα σα­φή­νεια: οποια­δή­πο­τε από­πει­ρα ακύ­ρω­σης της λαϊ­κής θέ­λη­σης για ανα­τρο­πή της λι­τό­τη­τας και των Μνη­μο­νί­ων απο­τε­λεί Υβρι με την αρ­χαιο­ελ­λη­νι­κή ση­μα­σία της λέξης. Οποιος την απο­τολ­μή­σει και οδη­γή­σει την χώρα και την Αρι­στε­ρά στην πα­ρά­δο­ση και την ατί­μω­ση θα πρέ­πει να είναι έτοι­μος να αντι­με­τω­πί­σει και την αντί­στοι­χη Νέ­με­σι. Αν τέ­τοια είναι η κα­τά­λη­ξη του πα­ρα­λο­γι­σμού των ημε­ρών που ζούμε, ας ξέ­ρου­με του­λά­χι­στον πως αυτή η τρα­γω­δία δεν θα έχει ούτε από μη­χα­νής Θεό, ούτε Ευ­με­νί­δες για να κα­τευ­νά­σουν τις Ερι­νύ­ες.
 

Δημοφιλή νέα...

Πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι σύντομες αναφορές που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν αυτό συνδέεται στο Ιντερνέτ. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του χρήστη όσο αυτός είναι συνδεδεμένος, για να του παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και που ορισμένες φορές τείνουν να μην διατηρούν. Τα cookies μπορεί να είναι τα ίδια ή άλλων:

  • Technical cookies (τεχνικά cookies) που διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστό, όπως προσδιορίζουν τη συνεδρία, επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, διευκολύνουν τις παραγγελίες & τις αγορές, συμπληρώνουν φόρμες & εγγραφές, παρέχουν ασφάλεια, διευκολύνουν λειτουργίες (βίντεο, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
  • Customization cookies (cookies προσαρμογής) που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, πρόγραμμα πλοήγησης - browser, διαμόρφωση, κ.α.).
  • Analytical cookies (cookies ανάλυσης) που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιντερνέτ, επιτρέπουν την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη και την ανάπτυξη προφίλ πλοήγησης για την βελτίωση των ιστότοπων.

Ως εκ τούτου, όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην αναλυτική επεξεργασία των cookies ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο μας. Τα cookies που προστίθενται από την υπηρεσία Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου του Google Analytics. Αν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πλοήγησης σας (browser).

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001