www.kozani.tv 22

PAFILIS 11 2016 WB 836x182 ANIM

Pantelidis banner 2 2022

banner3

banner4

banner1

Ζημιές ύψους 542 εκατ. ευρώ παρουσίασε το 2018 η ΔΕΗ

κοζάνη, ειδήσεις, νέα, Πτολεμαΐδα Ζημιές ύψους 542 εκατ. ευρώ παρουσίασε το 2018 η ΔΕΗ, χρονιά κατά την οποία καταγράφεται επίσης μείωση του χρέους της επιχείρησης, αύξηση των επενδύσεων

και βελτίωση της εισπραξιμότητας. 

Σε παρέμβασή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης επισημαίνει ότι η ΔΕΗ εξάντλησε όλα τα περιθώρια για να μη μετακυλήσει στους καταναλωτές τις επιπτώσεις από την αύξηση του κόστους παραγωγής, τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ και τη μείωση των πωλήσεων ενώ καλεί την Πολιτεία να άρει τις αγκυλώσεις στο θεσμικό πλαίσιο που περιορίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της ΔΕΗ με κυρίαρχο ζήτημα αυτό που σχετίζεται με τις προσλήψεις.

Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΔΕΗ το 2018 διαμορφώθηκε σε 4,7 δισ. ευρώ, έναντι 4,9 δισ. το 2017, μείωση που οφείλεται τόσο στη μείωση του μεριδίου αγοράς όσο και στην υποχώρηση της συνολικής ζήτησης.

Η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε κατά 44,5 % στα 260,1 εκατ. έναντι 469 εκατ. το 2017, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δαπανών για δικαιώματα εκπομπών CO2 (κατά Euro 137,9 εκατ.) καθώς και στην επιβάρυνση από τις δημοπρασίες «ΝΟΜΕ» (κατά Euro 151,6 εκατ.) Η δαπάνη για υγρά καύσιμα αυξήθηκε οριακά κατά Euro 8,6 εκατ. (1,3%), από Euro 650,9 εκατ. το 2017 σε Euro 659,5 εκατ. το 2018, καθώς παρά τη μειωμένη κατανάλωση στα νησιά λόγω της διασύνδεσης των Κυκλάδων οι τιμές τόσο του μαζούτ όσο και του diesel ήταν αυξημένες (19,5% και 10,4%, αντίστοιχα).

Αντίθετα, θετικά επέδρασαν η μείωση της χρέωσης προμηθευτών για τον λογαριασμό των ανανεώσιμων πηγών, η μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών λόγω της μείωσης του συνολικού δανεισμού (ΑΠΌ Euro 4.304,5 εκατ. στις 31.12.2017 σε Euro 4.023,7 εκατ. στις 31.12.2018) και ο περιορισμός των επισφαλών απαιτήσεων. 

Συγκεκριμένα το 2018, οι δράσεις για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας οδήγησαν σε μείωση των ληξιπροθέσμων οφειλών και αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας ύψους Euro 169,7 εκατ. ενώ το 2017 είχαν σχηματιστεί προβλέψεις Euro 28,9 εκατ. Η θετική επίδραση του γεγονότος αυτού στα αποτελέσματα του 2018 ανήλθε σε Euro 198,6 εκατ.

Οι συνολικές επενδύσεις το 2018 ανήλθαν σε Euro 746,7 εκατ. έναντι Euro 410,7 εκατ. το 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων Παραγωγής για την κατασκευή της Μονάδας Πτολεμαΐδα V (κατά Euro 280 εκατ. περίπου), σε επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ ύψους Euro 50 εκατ. και σε αυξημένες επενδύσεις σε Δίκτυα Διανομής.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτάκης σημειώνει τα εξής:

"Tο 2018, με τις δράσεις της εταιρείας, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση τόσο της εισπραξιμότητας με συνέπεια την αντιστροφή των προβλέψεων, όσο και του λειτουργικού κόστους. Ωστόσο η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε έναντι του 2017 όπως είχε ήδη καταγραφεί στα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2018.

Η μειωμένη κερδοφορία, φαινόμενο για την αντιστροφή του οποίου η Διοίκηση θα δρομολογήσει την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Σχεδίου, οφείλεται α) στην αύξηση των δαπανών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής των δικαιωμάτων CO2 β) στην αύξηση της επιβάρυνσης λόγω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ γ) στη μείωση των εσόδων λόγω της πτώσης των πωλήσεων συνεπεία της μείωσης του μεριδίου της αγοράς και της μειωμένης ζήτησης και δ) σε εφάπαξ επιπτώσεις.

Η ΔΕΗ εξάντλησε όλα τα περιθώρια για να μη μετακυλήσει τις ανωτέρω επιπτώσεις στους καταναλωτές.

Και το 2018 το καθαρό χρέος της επιχείρησης μειώθηκε σημαντικά, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 82%, φθάνοντας στο ύψος των Euro 746,7 εκατ. Η ΔΕΗ παραμένει μακράν ο μεγαλύτερος ιδιωτικός επενδυτικός φορέας της χώρας. Παράλληλα οι επενδύσεις που ανανεώνουν το παραγωγικό δυναμικό αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης τα επόμενα χρόνια.

Στο άμεσο μέλλον αναμένεται η επιστροφή Euro 100 εκατ., από το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ, προσδοκάται η μείωση των ποσοτήτων ΝΟΜΕ σε συνάρτηση με την αποεπένδυση των λιγνιτικών Μονάδων και, θα προκύψει θετική επίπτωση από τον τερματισμό της κάλυψης των ελλειμμάτων του ΕΛΑΠΕ, και την αναπροσαρμογή της έκπτωσης συνέπειας.

Τέλος προσδοκάται η έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μηχανισμού Αποζημίωσης Ισχύος (ΑΔΙ), άκρως απαραίτητου για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.

Στον αντίποδα σημειώνεται η κατακόρυφη άνοδος της τιμής των δικαιωμάτων CO2 συνεπεία συγκεκριμένων μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή αλλά και της λειτουργίας του χρηματιστηρίου.
Οι δράσεις για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ πολύ σημαντική θα είναι η τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου των οφειλών, η οποία είναι σε εξέλιξη με την συνδρομή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών συμβούλων.
Επίσης, η Επιχείρηση διεκδικεί με κάθε νόμιμο μέσο την ολοκλήρωση της αποζημίωσής της για τις δαπάνες, στις οποίες έχει υποβληθεί για παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας παρελθόντων ετών.

Τέλος η εταιρεία προέβη σε σημαντικές νέες δανειακές συμφωνίες όπως η γραμμή χρηματοδότησης Euro 255 εκατ,. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η νέα χρηματοδότηση Euro 160 εκατ. από την Τράπεζα Εμπορίου και Αναπτύξεως Ευξείνου Πόντου με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους, και βέβαια το δάνειο των Euro 200 εκατ. από την κοινοπραξία των Ελληνικών Τραπεζών. Σημειώνεται ακόμη η χρηματοδότηση ύψους Euro 102,5 εκατ. συνολικά από την ΕΤΕΠ και την Εθνική Τράπεζα για έργα ΑΠΕ, για την ανάπτυξη γενικά των οποίων, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, η χρηματοδότηση είναι διασφαλισμένη.

Πέραν, ωστόσο αυτών, για την ανταπόκριση του Ομίλου στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες με προοπτική την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξή του, απαιτείται η λήψη σημαντικών θεσμικών μέτρων, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της εταιρικής λειτουργίας, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη των αναγκαίων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Επιβάλλεται η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που περιορίζει ασφυκτικά την επιχειρηματική της δραστηριότητα, με πρωταρχικό το ζήτημα του συστήματος των προσλήψεων. Ευέλικτο σύστημα προσλήψεων θα επιτρέψει την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων, με τα οποία θα υπάρξει δραστική μείωση του κόστους και θα ανανεωθεί και θα αναβαθμιστεί ουσιαστικά το Ανθρώπινο Δυναμικό. Η πολιτεία οφείλει να παραμερίσει κάθε είδους αγκυλώσεις, οι οποίες δεν εδράζονται σε καμία λογική, ιδιαίτερα εφόσον παραμένει η στρατηγική του δημοσίου ελέγχου.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ, η εταιρεία με εξαιρετικά δραστήριες και αποτελεσματικές δράσεις διασφάλισε την κερδοφόρο λειτουργία και προοπτική των Μονάδων ακόμη και σε συνθήκες σημαντικά αυξημένων τιμών δικαιωμάτων CO2, και αναμένει τη θετική ανταπόκριση των επενδυτών.

Προσδοκούμε ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ θα συμβάλει από την πλευρά της στην επιτυχία της αποεπένδυσης επισπεύδοντας την έγκριση των ΑΔΙ, ώστε να καταδειχθεί έγκαιρα ενόψει της πώλησης η πλήρης αξία των μονάδων. 'Αλλωστε είναι δική της απαίτηση η ολοκλήρωση της πώλησης σε τόσο σύντομο για λιγνιτικές μονάδες διάστημα".
 

Μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ το 2018

Στα 2,443 δισ. ευρώ περιορίστηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ το 2018 έναντι 2,536 δισ. το 2017, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκαναν απόψε στελέχη της επιχείρησης σε αναλυτές, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρονιάς.

Η μείωση κατά 93 εκατομμύρια ευρώ, οφείλεται κυρίως στην είσπραξη απαιτήσεων από ενεργούς πελάτες, οι οφειλές των οποίων περιορίστηκαν κατά 250 εκατ., ενώ αντίθετα οι οφειλές των τελικών πελατών, (στους οποίους περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους, εξοχικά στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, καταναλωτές που έχουν μετακινηθεί σε άλλους προμηθευτές, κ.ά.) αυξήθηκαν κατά 157 εκατομμύρια.
Στα ποσά των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν περιλαμβάνονται τα χρέη που έχουν διακανονιστεί και εξυπηρετούνται.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας, τονίστηκε ότι είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με τους υποψήφιους επενδυτές για τη συμφωνία αγοραπωλησίας, ενώ οι δεσμευτικές προσφορές, με το ισχύον χρονοδιάγραμμα αναμένονται έως τις 6 Μαΐου.

Για τις προοπτικές της επιχείρησης το 2019, επισημάνθηκε ότι αναμένεται θετική επίδραση από τους εξής παράγοντες:

- Την κατάργηση από 1.1.2019 της χρέωσης για την κάλυψη του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την επιστροφή 100 εκατ. ευρώ από το πλεόνασμα του ίδιου λογαριασμού.

- Την μείωση της έκπτωσης για τους συνεπείς πελάτες, στο 10% από 15%.

- Τις συνεχιζόμενες δράσεις για την μείωση των ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας.

Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια για πλήρη αποζημίωση για τις δαπάνες των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας προηγούμενων ετών και εξετάζονται εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας καθώς και την ανάκτηση οφειλών από στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Τέλος επισημαίνεται ότι η επιτυχία του διαγωνισμού για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των ποσοτήτων λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής που διατίθεται μέσω δημοπρασιών (ΝΟΜΕ) σε τιμές που, όπως επισημαίνει η ΔΕΗ, είναι κάτω του κόστους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δημοφιλή νέα...

Πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι σύντομες αναφορές που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν αυτό συνδέεται στο Ιντερνέτ. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του χρήστη όσο αυτός είναι συνδεδεμένος, για να του παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και που ορισμένες φορές τείνουν να μην διατηρούν. Τα cookies μπορεί να είναι τα ίδια ή άλλων:

  • Technical cookies (τεχνικά cookies) που διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστό, όπως προσδιορίζουν τη συνεδρία, επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, διευκολύνουν τις παραγγελίες & τις αγορές, συμπληρώνουν φόρμες & εγγραφές, παρέχουν ασφάλεια, διευκολύνουν λειτουργίες (βίντεο, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
  • Customization cookies (cookies προσαρμογής) που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, πρόγραμμα πλοήγησης - browser, διαμόρφωση, κ.α.).
  • Analytical cookies (cookies ανάλυσης) που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιντερνέτ, επιτρέπουν την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη και την ανάπτυξη προφίλ πλοήγησης για την βελτίωση των ιστότοπων.

Ως εκ τούτου, όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην αναλυτική επεξεργασία των cookies ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο μας. Τα cookies που προστίθενται από την υπηρεσία Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου του Google Analytics. Αν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πλοήγησης σας (browser).

Διαβάστε επίσης...

x

PAFILIS 001